အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Monday, April 30, 2012

အယုဒၵယျမိဳ႕အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမ်ား

အယုဒၵယျမိဳ႔တကၠသိုလ္ၾကီးထဲ၀ယ္

တကၠသိုလ္၏ ပင္မအေဆာင္ေရွ႔၀ယ္အမွတ္တရ

wat mathat ဘုရားတြင္လည္း

တကၠသိုလ္ၾကီး၏ သိမ္ေအာက္ထပ္တြင္

ေရေပၚေစ်းထဲမွာလည္း

ေရေပၚေစ်းတေနရာတြင္

ရွင္ဘုရင္နန္းေတာ္ထဲမွာလည္း


No comments:

Post a Comment