အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Thursday, April 5, 2012

ေရာက္ခဲ႔ပါျပီ စကၤာပူနိဳင္ငံ

စကၤာပူနိဳင္ငံသည္ ေသးငယ္သည္ဟု ၾကားသိရသည္ မိမိမွာေတာ႔ ေရာက္သည္ႏွင္႔အထူးအဆန္းေတြျဖစ္လို႔ေနသည္။ေလယာဥ္ဆင္းလိုက္သည္ႏွင္႔ မိုဃ္းႏွင္႔စလို႔မိတ္ဆက္သည္.။ေလယာဥ္ကြင္းသည္ တည္ေဆာက္ပံုစနစ္က်သည္။
ဆက္လက္ေရးပါဦးမည္။

No comments:

Post a Comment