အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Saturday, March 22, 2014

အိႏၵိယနိဳင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ႔

""ျပည္နယ္၀န္ၾကီးကိုယ္တိုင္'"(PH.D) ေဒါက္တာဘြဲ ့ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ နယူးေဒလီျမိဳ ့
Photo: ျပည္နယ္၀န္ျကီးကိုယ္တိုင္ (Ph.D) ေဒါက္တာဘြဲ ့ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း နယူးေဒလီျမိဳ ့

No comments:

Post a Comment