အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Thursday, February 16, 2012

"ဘုရားရွင္တို႔၏ အားေတာ္(၁၀)ပါး"


ဘုရားရွင္တို႔၏ အားေတာ္(၁၀)ပါး
ဘုရားရွင္တို႔၏ အားေတာ္မ်ားကို ဆင္တို႔၏ အားမ်ားႏွင္႔သာ ႏွိုင္းယွဥ္ျပၾကေပသည္။
(၁) ပကတိလူ ၁၀-ေယာက္၏ အားသည္ ကာဠာ၀က မည္ေသာ ဆင္မဲ တစ္ေကာင္၏ အားႏွင့္ညီမွ်၏။
(၂ ) ကာဠာ၀ကဆင္ ၁၀-ေကာင္၏အားသည္ ဂေဂၤယ်ဆင္ တစ္ေကာင္၏အားႏွင့္ ညီမွ်၏။
(၃ ) ဂေဂၤယ်ဆင္ ၁၀-ေကာင္၏အားသည္ ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ အဆင္း႐ွိသည့္ ပ႑ရဆင္ တစ္ေကာင္၏အားႏွင့္ ညီမွ်၏။
(၄) ပ႑ရဆင္ ၁၀-ေကာင္၏အားသည္ ေၾကးနီေရာင္အဆင္း႐ွိသည့္ တမၺဆင္ တစ္ေကာင္၏အားႏွင့္ ညီမွ်၏။
(၅ ) တမၺဆင္ ၁၀-ေကာင္၏အားသည္ ေၾကာင္ေသာအဆင္း႐ွိသည့္ ပိဂၤလဆင္ တစ္ေကာင္၏အားႏွင့္ ညီမွ်၏။
(၆ ) ပိဂၤလဆင္ ၁၀-ေကာင္၏အားသည္ အန႔ံေမႊးေသာ ဂႏၶဆင္ တစ္ေကာင္၏အားႏွင့္ ညီမွ်၏။
(၇) ဂႏၶဆင္ ၁၀-ေကာင္၏အားသည္ တင့္တယ္စြာသြားတတ္ေသာ မဂၤလဆင္ တစ္ေကာင္၏အားႏွင့္ ညီမွ်၏။
(၈ ) မဂၤလဆင္ ၁၀-ေကာင္၏အားသည္ ေ႐ႊေရာင္အဆင္း႐ွိေသာ ေဟမဆင္ တစ္ေကာင္၏အားႏွင့္ ညီမွ်၏။
(၉) ေဟမဆင္ ၁၀-ေကာင္၏အားသည္ ေကာင္းကင္ပ်ံ ဆင္ျဖဴမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဥေပါသထဆင္ တစ္ေကာင္၏အားႏွင့္ ညီမွ်၏။
(၁၀) ဥေပါသထဆင္ ၁၀-ေကာင္၏အားသည္ အစြယ္မွ အေရာင္ေျခာက္မ်ဳိးထြက္ေသာ ဆဒၵန္ဆင္ျဖဴေတာ္ တစ္ေကာင္၏အားႏွင့္ ညီမွ်၏။

No comments:

Post a Comment