အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Saturday, March 22, 2014

အိႏၵိယနိဳင္ငံနယူးေဒလီျမိဳ႕တြင္ (PH.D)ေဒါက္တာဘြဲ႔ယူရန္ ခန္းမထဲတြင္

ေဒါက္တာ (Ph.D)ဘြဲ ့မယူမီခန္းမထဲတြင္ အမွတ္တရ နယူးေဒလီျမိဳ ့

No comments:

Post a Comment