အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Saturday, March 22, 2014

အိႏၵိယနိဳင္ငံတြင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ယူစဥ္

အလွည့္မေရာက္ခင္ ေစာင့္ခဲ႔ရ

No comments:

Post a Comment