အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Sunday, January 18, 2015

အင္း ဘယ္လိုျဖစ္ပါလိမ္႔ေနာ္...

Saturday, March 22, 2014

အိႏၵိယနိဳင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ႔

""ျပည္နယ္၀န္ၾကီးကိုယ္တိုင္'"(PH.D) ေဒါက္တာဘြဲ ့ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ နယူးေဒလီျမိဳ ့
Photo: ျပည္နယ္၀န္ျကီးကိုယ္တိုင္ (Ph.D) ေဒါက္တာဘြဲ ့ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း နယူးေဒလီျမိဳ ့

ဘြဲ႔မယူခင္အမွတ္တရ

ဘြဲ ့လက္မွတ္သြားယူရန္ ဟိုတည္မွမထြက္ခင္အမွတ္တရ

အိႏၵိယနိဳင္ငံနယူးေဒလီျမိဳ႕တြင္ (PH.D)ေဒါက္တာဘြဲ႔ယူရန္ ခန္းမထဲတြင္

ေဒါက္တာ (Ph.D)ဘြဲ ့မယူမီခန္းမထဲတြင္ အမွတ္တရ နယူးေဒလီျမိဳ ့

အိႏၵိယနိဳင္ငံ နယူးေဒလီျမိဳ႕တြင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ယူစဥ္

Ph.D ေဒါက္တာဘြဲ႕ယူစဥ္အမွတ္တရ 
ဦးသီလာစာရ ဗာရာဏသီ's photo.
ဦးသီလာစာရ ဗာရာဏသီ's photo.
ဦးသီလာစာရ ဗာရာဏသီ's photo.

အိႏၵိယနိဳင္ငံတြင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ယူစဥ္

အလွည့္မေရာက္ခင္ ေစာင့္ခဲ႔ရ